Створення моделі і написання ТЗ

Технічне завдання (ТЗ) розробляється на підставі результатів обстеження об'єкта та виявлених відхилень діючої системи організації і методології обліку на підприємстві (організації) від передбачених в програмах 1С:Підприємство. Слід чітко проводити межу між рішеннями програми 1С:Підприємство, які будуть збережені при впровадженні, і рішеннями, які будуть перероблені при прив'язці. В технічному завданні відображаються рішення, що підлягають переработке. Технічне завдання встановлює основні вимоги, яким повинна задовольняти програма 1С:Підприємство після її адаптації та доопрацювання. Договірні документи повинні містити посилання на технічне завдання. Природно, що на етапі обстеження об'єкта обліковий персонал повинен бути ознайомлений з прийнятими в програмах 1С:Підприємство функціональними та інформаційними рішеннями, вони повинні бути йому зрозумілі. Тоді і всі положення технічного завдання сприймаються замовником цілком усвідомлено. Технічне завдання - один з найважливіших документів, що регулюють відносини між замовником і клієнтом. У методичних вказівках встановлюються вимоги до складу, змісту та оформлення технічного завдання на прив'язку програм 1С:Підприємство. Далі викладені можливі вимоги до складу та оформлення технічного завдання.


Склад технічного завдання:

 • Підстава для розробки.
 • Призначення розробки.
 • Методологічні основи вирішення завдань.
 • Функціональні специфікації і опис алгоритмів.
 • Умови експлуатації.
 • Порядок контролю працездатності програм і їх приймання.
 • Етапи розробки.


Підстава для розробки

В даному розділі ідентифікується робота і її замовник, акцентується увага на організаційних і методичних матеріалах покладених в основу роботи. В даному розділі зазначаються:

 • найменування роботи, короткий її зміст, умовне позначення, якщо воно є;
 • найменування організації замовника;
 • перелік документів, на підставі яких ведеться розробка із зазначенням повної назви цих документів і даних про їх затвердження;
 • найменування програми 1С:Підприємство її умовне позначення, прийнятої для проведення прив'язки до об'єкта;
 • перелік вихідних матеріалів, використаних при розробці технічного завдання, в тому числі матеріали обстеження, нормативно-технічні документи, рекомендовані для використання, методичні, проектні, науково-дослідні розробки і т.п.; 
 • по кожному з наведених матеріалів вказуються дані про їх затвердження, а також - які саме розділи документів використані;
 • місце проведення робіт по прив'язці програм 1С:Підприємство.

Призначення розробки

У розділі вказується функціональне призначення розробки. Програми 1С:Підприємство мають певне функціональне призначення. Вони орієнтовані на реалізацію регламентованого складу облікових задач з фіксованими алгоритмами рішення. У розділі наводяться найменування завдань у складі програм 1С: Підприємство, які будуть перероблені. Тут же перераховуються завдання, які будуть додатково розроблені і включені до складу програм 1С:Підприємство. Вказуються відхилення від програм 1С:Підприємство за змістом завдань. Пояснюється, яким чином будуть використовуватися результати рішення перероблених завдань.

Методологічні основи вирішення завдань 
У цьому розділі повинна бути приведена аргументація щодо усіх змін і доповнень до діючих в програмах 1С:Підприємство методологічним установкам. За завданням наводиться короткий опис проектних рішень по методології та організації автоматизованого виконання обліку. Це знижує можливість розробки помилкових рішень. Якщо в програмах 1С:Підприємство витримується строгий методологічний підхід, то в змінах до них також слід дотримуватися суворої регламентації тих методологічних установок, в основі яких лежать чинні законодавчі, нормативні та методичні документи з ведення обліку. Методологічні рішення, запозичені з діючих регламентуючих документів не викладаються, на них робиться посилання. Опис методологічних рішень виконується у вигляді тексту або таблиці, із зазначенням короткого змісту кожного рішення, його обґрунтування та посилання на відповідний директивний або методологічний матеріал. Методологічні рішення не є описом алгоритму завдань. Вони являють собою опис завдань з позицій методології обліку, розкривають ідею змін. У розділі повинен бути відображений ще один аспект прив'язки. При проведенні обстеження облікового процесу підприємства (організації) можуть бути виявлені необґрунтовані відхилення від регламентованих положень обліку, передбачених у програмах 1С:Підприємство. Це може заважати проведенню прив'язки, а в подальшому і впровадження. Слід вказати сутність відхилень і зобов'язання замовника щодо їх усунення.

Функціональні специфікації і опис алгоритму

Розділ повинен включати докладний опис змін в програмі 1С:Підприємство. Опис має бути приведене в такій формі, щоб його зрозумів замовник, не досвідчений в тонкощах програми 1С:Підприємство. Стверджуючи технічне завдання, замовник підписується тим самим під змінами, погоджуючись з ними. Тут має місце не тільки формальний бік справи. Вникаючи в суть змін, замовник додатково страхує виконавця від можливих помилок. Основним правилом при написанні цього розділу є акцентування, "випинання" тих аспектів, які пов'язані з ламкою діючих на підприємстві положень обліку.

Одночасно, зміст розділу має бути достатнім для фахівців при переробки чи доробки завдань. Розділ може включати наступні основні специфікації:
 • опис плану рахунків;
 • опис довідників;
 • опис субконто;
 • опис документів;
 • опис звітів;
 • параметри адаптації.


Параметри адаптації

Параметри адаптації програм 1С:Підприємство розміщуються в константах. Інформація заноситься в константи один раз і потім багато разів використовується при формуванні документів, в розрахунках, при побудові звітних форм. Параметрами адаптації служать також реквізити діалогу введення документів і діалогу налаштування звітів.


Умови експлуатації

У розділі наводяться конкретні завдання, поставлені перед замовником і з вирішенням яких створюються умови для нормальної експлуатації програм 1С:Підприємство. До них можуть бути віднесені:
 • оновлення технічних засобів за складом і характеристикам;
 • наявність необхідного системного програмного забезпечення;
 • обслуговування технічних засобів;
 • підготовка персоналу.

Надалі, ці умови можуть бути використані при складанні регламентуючих документів по впровадженню.


Порядок контролю працездатності програм і здача-приймання робіт по прив'язці

Результати виконаних робіт по прив'язці повинні контролюватися і бути прийнятими замовником. Контролює та приймає поширюється тільки на ті завдання програми 1С:Підприємство, які були перероблені або розроблені знову. Приймання виконаних робіт здійснюється за результатами випробувань на контрольному прикладі. Контрольний приклад повинен забезпечити перевірку функцій задач у всіх режимах, а також перевірку інформаційних зв'язків між завданнями. Дані контрольного прикладу повинен підготувати замовник. Спеціаліст перевіряє вихідні дані, проводить аналіз результатів виконання контрольного прикладу і виправляє помилки, допущені при доопрацюванні програм

У розділі слід привести:

 • перелік завдань, які слід перевірити на контрольному прикладі;
 • обсяг контрольного прикладу;
 • зміст контрольного прикладу (склад первинних документів, довідники і т. д.);
 • виконання контрольного прикладу;
 • порядок відображення результатів випробувань;
 • оформлення приймання робіт.
Контрольний приклад повинен охоплювати помилкові ситуації, які можуть виникнути при експлуатації програм 1С:Підприємство в результаті некоректності вихідної інформації. Для цього слід використовувати штучно підібрані помилкові дані для перевірки працездатності програм. 
После завершения этапа контроля работы и приемки работ, программы могут быть использованы при внедрении.

Етапи розробки
Після того, як встановлені всі доробки, складається план робіт. Доцільно обліковим працівникам попередньо розглянути його і дати свої зауваження і рекомендації. Спеціально має бути розглянуто питання черговості впровадження. При наявності значної кількості доробок, може бути встановлений порядок, при якому першочергове впровадження одних завдань поєднується з проведенням прив'язки по іншим завданням. Таким чином, буде встановлена послідовність робіт по прив'язці і впровадженню. 

При виборі черговості прив'язки і впровадження слід враховувати актуальні потреби замовника (обсяг, якість виконання робіт), підготовленість замовника до переходу на автоматизований облік, інформаційні взаємозв'язку завдань, трудомісткість впровадження тієї чи іншої групи завдань, технологію обробки, передбачену технічною документацією програм 1С:Підприємство. 
Незважаючи на те, що в описі цього розділу теми прив'язки і впровадження перетинаються, детально питання застосування не розглянуті. Технічне завдання - основний документ, який регламентує процес прив'язки, проведення впровадження повинно супроводжуватися іншими документами. Це дозволить розділити різні, по суті, роботи по прив'язці і впровадженню і більш формально підійти до кожної з них. 
У цьому ж розділі повинна бути передбачена можливість уточнення і доповнення технічного завдання в ході розробки за погодженням між замовником і виконавцем. Додатки оформляються в установленому порядку і є невід'ємною частиною технічного завдання.
Етапи робіт оформляються у вигляді таблиці і включають реквізити:
 • Найменування етапу
 • Термін виконання
 • Найменування документа, завершального етапу